Technic onderdelen, Kleur: Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt)

Light Gray Technic, Brick 1 x 12 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 12 with Holes Technische steen
Item no: 3895 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4195006
€ 0,48
Light Gray Technic, Brick 1 x 6 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 6 with Holes Technische steen
Item no: 3894 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 389402
€ 0,16
Light Gray Technic, Brick 4 x 4 Open Center
Light Gray Technic, Brick 4 x 4 Open Center Technische steen
Item no: 32324 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,74
Light Gray Technic, Liftarm, Modified L-Shape Quarter Ellipse Thin 3 x 3
Light Gray Technic, Liftarm, Modified L-Shape Quarter Ellipse Thin 3 x 3 Technische hefbalk
Item no: 32249 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,20
Light Gray Technic, Brick 1 x 1 with Hole
Light Gray Technic, Brick 1 x 1 with Hole Technische steen
Item no: 6541 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 654102
€ 0,12
Light Gray Technic, Steering Pulley Large
Light Gray Technic, Steering Pulley Large Technische stuurinrichting
Item no: 3736 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 373602
€ 0,92
Light Gray Technic, Liftarm, Modified Triangle Thin
Light Gray Technic, Liftarm, Modified Triangle Thin Technische hefbalk
Item no: 2905 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4142539
€ 0,13
Light Gray Technic, Liftarm, Modified Stud Connector Thin 1 x 4
Light Gray Technic, Liftarm, Modified Stud Connector Thin 1 x 4 Technische hefbalk
Item no: 2825 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4107133
€ 0,07
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 4 - Axle Holes
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 4 - Axle Holes Technische hefbalk
Item no: 32449 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4141603
€ 0,20
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 3 - Axle Holes
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 3 - Axle Holes Technische hefbalk
Item no: 6632 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4107825
€ 0,10
Light Gray Technic, Steering Wheel Small, 3 Studs Diameter
Light Gray Technic, Steering Wheel Small, 3 Studs Diameter Technische stuurinrichting
Item no: 2819 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,10
Light Gray Technic, Steering Rack
Light Gray Technic, Steering Rack Technische stuurinrichting
Item no: 2791 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,20
Light Gray Technic, Steering Gear Holder
Light Gray Technic, Steering Gear Holder Technische stuurinrichting
Item no: 2790 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,13
Light Gray Technic, Steering Arm
Light Gray Technic, Steering Arm Technische stuurinrichting
Item no: 4261 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,08
Light Gray Technic, Shock Absorber 6.5L - Soft Spring
Light Gray Technic, Shock Absorber 6.5L - Soft Spring Technische vering
Item no: 731c06 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 1,91
Light Gray Technic, Link 1 x 16
Light Gray Technic, Link 1 x 16 Technische schakel
Item no: 2637 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 0,82
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 2 - Axle Holes
Light Gray Technic, Liftarm Thin 1 x 2 - Axle Holes Technische hefbalk
Item no: 41677 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4162783
€ 0,12
Light Gray Technic, Brick 1 x 8 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 8 with Holes Technische steen
Item no: 3702 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 370202
€ 0,25
Light Gray Technic, Brick 1 x 4 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 4 with Holes Technische steen
Item no: 3701 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 370102
€ 0,09
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Holes Technische steen
Item no: 32000 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 3200002
€ 0,08
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Hole
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Hole Technische steen
Item no: 3700 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 370002
€ 0,07
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole
Light Gray Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole Technische steen
Item no: 32064 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes: 4117071 4233488
€ 0,07
Light Gray Technic, Brick 1 x 16 with Holes
Light Gray Technic, Brick 1 x 16 with Holes Technische steen
Item no: 3703 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt) Partcodes:
€ 1,48